من که مطمئنن خودم هستم ...
کامل هم نستم ولی خوشحالم چون کاملا خودمم
سوال دیگه ای دارین بپرسین....
در خدمتم